Friday, February 12, 2010

New 10 terms

PMDPAB
poly[4-(10-methacryloyldecyloxy)-4'-penthylazobenzene]

MEMA
2-methoxyethyl methacrylate

PMEMA
poly(2-methoxyethyl methacrylate)

MES
2-(methacryloyloxy)ehtyl succinate

PMES
poly[2-(methacryloyloxy)ehtyl succinate]

MUr
5'-methacryloyluridine

PMUr
poly(5'-methacryloyluridine)

NHSMA
N-hydroxysuccinimide methacrylate

PNHSMA
poly(N-hydroxysuccinimide methacrylate)

NMEMA
2-(N-morpholino)ethyl methacrylate

No comments:

Post a Comment